Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen voorwaarden
 • Onder 'Weethoeikheet.nl' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Weethoeikheet.nl.
 • Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Weethoeikheet.nl voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 • Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien Weethoeikheet.nl voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Weethoeikheet.nl erkend.
 • Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.
 
Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Weethoeikheet.nl.
 • Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Weethoeikheet.nl eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Weethoeikheet.nl of een door Weethoeikheet.nl verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
 • Aanbiedingen van Weethoeikheet.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 • Weethoeikheet.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 
 Prijzen
 • Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
 • Weethoeikheet.nl garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de bestelling niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
 
 
Betaling
 • Uw totaal te betalen bedrag kunt u terugvinden op de orderbevestiging die u per e-mail heeft ontvangen.
 • U kunt betalen door middel van vooruitbetalen of iDEAL.
 • Uw bestelling wordt maximaal 7 werkdagen voor u gereserveerd. Ontvangt Weethoeikheet.nl geen betaling binnen deze periode, dan wordt de bestelling geannuleerd.
 
Levering
 • Weethoeikheet.nl behoudt zich het recht voor zelf de wijze van transport en verpakking te bepalen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 • Weethoeikheet.nl streeft ernaar om de bestellingen binnen 5 werkdagen te verzenden
 • Reclameren is mogelijk binnen 7 dagen na ontvangst van verzendbevestiging.
 • Weethoeikheet.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging tijdens verzending. Indien gewenst kan een pakket verzekerd worden verzonden. Dit kunt u aangeven bij de opmerkingen van uw bestelling. De meerkosten worden aan u doorberekend.
 • De uiterlijke leveringstermijn is 30 dagen. Overschrijding hiervan geeft recht op annulering. Weethoeikheet.nl deelt dit schriftelijk mee. Ontvangen betalingen worden binnen 30 dagen teruggestort.
 • Het is Weethoeikheet.nl toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Weethoeikheet.nl bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 • Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding noch het recht op ontbinding van de overeenkomst.
 
Overmacht
 • Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Weethoeikheet.nl geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Weethoeikheet.nl en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
 • Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd, intreedt nadat Weethoeikheet.nl de verbintenis had moeten nakomen.
 • Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Weethoeikheet.nl niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Indien Weethoeikheet.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Garantie
 • Weethoeikheet.nl biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
 • De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Weethoeikheet.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Weethoeikheet.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan Weethoeikheet.nl schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 • Indien klachten van de afnemer door Weethoeikheet.nl gegrond worden bevonden, zal Weethoeikheet.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Weethoeikheet.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Weethoeikheet.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 • Omdat de kleuren van onze artikelen door o.a. wisselende kleurinstellingen op de monitoren thuis verschillend getoond kunnen worden, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.
 • Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over onze producten en of dienstverlening. Wij willen u graag verder helpen en een gewenste oplossing bieden. U kunt mailen naar: bestellingen@weethoeikheet.nl. Onze medewerkers van de afdeling klachten zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen u klacht zo spoedig mogelijk na ontvangst beantwoorden, mochten wij meer tijd nodigt hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Voor consumenten in de EU is het ook mogelijk om klachten te melden via het ODR platform van de Europese commissie.
Ruilen /retour
 • Vanwege het persoonlijke karakter van gepersonaliseerde producten zijn deze producten uitgesloten van het herroepingsrecht. Uitsluitend ongepersonaliseerde producten kunnen retour worden gezonden. Dit dient  te geschieden binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u de betaling inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet langer dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing uw overeenkomst te herroepen, van ons retour. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen in goede orde retour hebben ontvangen. De kosten voor het retourzenden van de goederen komen voor uw rekening. U kunt de goederen retourneren naar: Weethoeikheet.nl, Westlaan 22, 2641 DN  Pijnacker.
Site ontwerp
 • Alle producten, afbeeldingen, logo's of foto's mogen onder geen beding gebruikt worden door derden, met uitzondering en met toestemming van de eigenaar van het beeldmerk.
 • Bij geconstateerde misbruik van onze eigendommen volgen hierop juridische stappen.